Soulflow

SoulFlow er en healingsterapeutisk og psyko-spirituel metode og praksis. En metode der udspringer med inspiration fra Gordon Davidsons arbejde med Joyful evolution metoden – multidimensionel psykologi, samt fra psykosyntesen udviklet af Roberto Assagioli

Det centrale i Soul flow er, at metoden skaber et direkte samarbejde mellem underbevidstheden, det bevidste selv og den højere bevidsthed. Følelser, tanker og blokeringer opleves og forløses som energi. Metoden giver mulighed for at se på hele dig og inddrage alle dele af din personlighed.

Arbejdet sker gennem en særligt guidet healingsmeditativ proces, hvor jeg hjælper og guider dig, igennem samtale og meditation, Så du får mulighed for at møde forskellige dele af dig selv, også dele som måske tidligere ikke har fået plads. Det er en blid og nænsom guidning, en fantastik måde at lære at blive din egen bedste ven, at se og møde alle sider af sig selv, se og blive opmærksom på det der måske spænder ben og har været med til at skabe fastlåste overbevisninger og forestillinger. Vi indeholder forskellige levende dele, som enten hjælper os til at leve vores storhed i livet ud, eller det modsatte ved at hæmme vores potentialer og livsenergi.

Ud fra et valgt tema fokuseres der på et område, en levende indre del, der inviteres til at få plads og fuld opmærksomhed. I et samarbejde integreres de med resten af bevidstheden, både det bevidste selv og den højere bevidsthed. Soul flow faciliterer en helhjertet tilgang til dit livhus, på alle etager og alle niveauer, et virkeligt samarbejde mellem underbevidsthed, bevidsthed og højere bevidsthed, der skaber dybdegående forandringer. Venskabelige relationer mellem sjæl, tanker, følelser og krop. Et samarbejde mellem de forskellige sider af vores natur.

Soul Flow – en interessant oplevelse. en fornemmelse af at komme i kontakt til noget der ligger over ens almindelige bevidsthed,. Mit møde med soul flow, og det rum jeg blev guidet ind i af chahlotte Sofia, var et rum der gav følelsen af åbning. Hvad denne åbning siden fører med sig, ser jeg frem til. Den intense oplevelse som min soul flow terapi var, har gjort atdenne oplevelse, helt sikkert skal gentages.  -Jørgen

En Soul Flow session vil typisk tage 1 time, efter aftale og behov kan sessionen være 1,5 time.

Processen har flere stadier, og typisk vil det være hensigtsmæssigt at skabe et transformativt forløb over flere gange for at sikre dybe forandringer. Kan evt. kombineres med kst, livsvejledning eller yogaforløb

Pris 600 kr,

session kan også foregå på zoom, google eller andet medie, hvis et fysisk møde ikke er muligt.

Læs flere oplevelser på min blog 

English :

Soul Flow is a healing-therapeutic practice, facilitated by me as guide. It is a very transformative and psykospirituel practice. Where we are creating space for cooperation between the higher conscious, the conscious self and the subconscious to let a living wholeness emerge.

A method that originates with inspiration from Gordon Davidson’s work – – Multidimensional Psychology, as well as from Psychosynthesis developed by Roberto Assagioli

Soul flow is a guided and meditative process. We bring separated parts within you – the psyche, mind and consciousness together – all accomplished with deep appreciation, approaching the sub-personalities or conditions as living parts.  Emotions, thoughts and blockages are experienced and released as energy. The method allows you to look at all of you and involves all parts of your personality.

The work is done through a specially guided healing meditative process, where I help and guide you through conversation and meditation, so you get the opportunity to meet different parts of yourself, even parts that previously not have been given room and space. It’s a gentle and subtle guided tour, a great way to learn to become your own best friend, to see and meet all sides of yourself, to see and become aware of what might have blocked you from letting your true potential shine. Parts of you that have created firm beliefs and patterns not beneficiary for you true self. We contain different living parts that either help us to live our greatness in life, or the opposite of inhibiting our potentials and life energy.

Based on a chosen theme, you focuses on an area, a living inner part, inviting it, giving it loving space and attention. The aim is to integrate it with the rest of the consciousness, both the conscious self and the higher consciousness. Soul flow facilitates a wholehearted approach, on all levels. A real cooperation between subconscious mind, awareness and higher consciousness, which brings about profound changes. Friendly relationships between soul, thoughts, feelings and body.

TIME FRAME: 60 min